Bezoekadres: Weseperweg 2, 8111PK, Heeten Telefoon: 0572-381519 Email: bernadette@mijnplein.nl
Inloggen

Leerlingzorg

 
Alle kinderen op onze school worden gevolgd in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Meestal is er geen reden voor speciale zorg. Soms is er, om diverse redenen, aanleiding om gedurende een bepaalde periode wel speciale aandacht aan een leerling te schenken. Daarvoor zal het een en ander onderzocht en bijgehouden worden.

Het geheel van maatregelen die getroffen worden en de activiteiten die ontwikkeld worden om leerlingen met sociaal-emotionele problemen, een leerachterstand en/of (hoog)begaafde leerlingen te helpen valt onder de noemer: leerlingenzorg.

Op onze school is een intern begeleider werkzaam die als taak heeft alle zaken rondom leerlingenzorg te coördineren.
 De werkzaamheden zijn o.a.:
- afname aanvullende toetsen
- interpreteren van toetsuitslagen
- contacten met ouders
- contacten met groepsleerkrachten
- contact met directie
- bespreken handelingsplannen
- contacten met speciaal basisonderwijs en zorginstanties buiten de school
- deelname aan netwerk IB vanuit samenwerkingsverband van WSNS

Op vier dagen is de intern begeleider, juffrouw Elaine Cochlovius (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag)  aanwezig. Voor u als ouder zijn dat geschikte dagen voor het maken van een afspraak met haar.

Als u als ouder vragen heeft m.b.t. de begeleiding van uw kind of wanneer u problemen van uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de intern begeleider daarover aanspreken.

De school maakt deel uit van het samenwerkingsverband WSNS. Dat is o.a een onderwijsadviesorgaan dat, op verzoek van de school en de ouders, kinderen nader bekijkt en eventueel onderzoekt. Ook is er vijf keer per jaar een leerlingenspreekuur. De leerkracht krijgt dan advies over hoe een kind het best begeleid kan worden.
Soms is een onderzoek door een orthopedagoog van WSNS  zeer wenselijk om meer zicht te krijgen op dieperliggende oorzaken van leer-of gedragsproblemen. Met de bevindingen vanuit zo’n onderzoek kan de school het leerstofaanbod aanpassen aan de behoeften van het kind. Soms kan het advies ook luiden, dat het kind gebaat is bij een andere vorm van onderwijs. Dit gebeurt alleen na intensief overleg met de ouders en nadat we samen gekeken hebben naar de mogelijkheden binnen het reguliere basisonderwijs.

Vertrouwenspersoon: 

Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel misverstanden of worden er fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Een formulier met betrekking tot deze klachtenregeling ligt op school. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Iedere school dient in het kader van deze regeling te beschikken over een contactpersoon. Van de leerkrachten is dit Irma Jansen en van de ouders is dit Huub Klein Koerkamp.
Deze contactpersonen kunnen u, indien nodig, verwijzen naar de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen. Als u bij ernstige tekortkomingen buiten de school om contact zoekt met de vertrouwenspersonen (m/v), dan kunt u contact opnemen met de Dhr. H. Borkent tel 0572-354324.
De beschrijving van de klachtenregeling is vastgelegd in de bundel bestuursbesluiten van de stichting mijnplein. Op school ligt een exemplaar voor u ter inzage.

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT