Bezoekadres: Weseperweg 2, 8111PK, Heeten Telefoon: 0572-381519 Email: bernadette@mijnplein.nl
Inloggen

Leerlingzorg

Alle leerlingen op onze school worden gevolg in hun ontwikkeling. Door middel van observaties, methodengebonden toetsen en niet-methodengebonden toetsen. Zo signaleren we de kinderen die in hun ontwikkeling voorlopen c.q. achterblijven. 
De groepsleerkracht is de centrale contactpersoon.  De intern begeleider coördineert de zorg en begeleiding.  Bij ons op school werken er twee intern begeleiders. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorgstructuur en de inhoudelijke zorg op school. 
Naar aanleiding van afgenomen toetsen en/of observaties vinden groepsbesprekingen plaats tussen de groepsleerkracht en de intern begeleider. Tevens worden de leerlingen individueel besproken. Naar aanleiding van deze besprekingen kan het betekenen dat er extra zorg nodig is. In samenspraak met ouders, leerkracht en intern begeleider wordt er gekeken wat er nodig is om tegemoet te komen aan de specifieke onderwijsbehoeften. 
Het kan betekenen dat een leerling in een breder overleg besproken wordt in samenspraak met de orthopedagoog van het samenwerkingsverband, mevrouw Wilma Stoverinck. 
Afhankelijk van de hulpvraag kan het ook zo zijn dat de jeugdverpleegkundige, Rosalie van der Helm,  aanschuift bij het overleg. 
In dit overleg, het leerlingspreekuur, wordt de hulpvraag van de leerkracht besproken en wordt gekeken wat een volgende stap zou kunnen zijn. Het kan zijn dat het leerstofaanbod aangepast wordt en soms kan het advies ook luiden, dat er een onderzoek plaats moet vinden of dat een leerling gebaat is bij een andere vorm van onderwijs. Dit gebeurt alleen na intensief overleg met ouders en nadat we samen hebben gekeken naar de mogelijkheden binnen het reguliere basisonderwijs. 
Alle specifieke procedures m.b.t. de leerlingzorg zijn opgenomen in ons schoolondersteuningsprofiel. 
De intern begeleiders die werkzaam bij ons op school zijn: 
Elaine Cochlovius : aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
Anneloes Numan : aanwezig op maandag, dinsdag en 1x in de 14 dagen op woensdag. 
Als u als ouder vragen heeft m.b.t. de begeleiding van uw kind of wanneer u een hulpvraag wilt bespreken, dan kunt u dat in eerste instantie altijd met de groepsleerkracht bespreken. Hij/zij maakt uw zoon/dochter de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast kunt u altijd een afspraak maken met de intern begeleider. 

  

Vertrouwenspersoon: 

Overal waar gewerkt wordt, zijn er wel misverstanden of worden er fouten gemaakt. Dat is op onze school niet anders. U bent altijd welkom om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. Een formulier met betrekking tot deze klachtenregeling ligt op school. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Iedere school dient in het kader van deze regeling te beschikken over een contactpersoon. Van de leerkrachten is dit Irma Jansen en van de ouders is dit Huub Klein Koerkamp.

Deze contactpersonen kunnen u, indien nodig, verwijzen naar de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersonen. Als u bij ernstige tekortkomingen buiten de school om contact zoekt met de vertrouwenspersonen (m/v), dan kunt u contact opnemen met de Dhr. H. Borkent tel 0572-354324.
De beschrijving van de klachtenregeling is vastgelegd in de bundel bestuursbesluiten van de stichting mijnplein. Op school ligt een exemplaar voor u ter inzage.


 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT