Rol en doelstelling van de ouderraad

De ouderraad van de St. Bernadetteschool te Heeten stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het plezier en welzijn van de kinderen (buiten de schoollessen om).

Overlegstructuur

De ouderraad vergadert 10 keer per jaar. In oktober vindt de jaarvergadering plaats. Alle vergaderingen zijn openbaar, dus u bent van harte welkom op:

Data schooljaar 2019-2020 volgen nog

Schooljaar 2019-2020

Notulen jaarvergadering 2019

OR vergaderdata 2018-2019
Notulen jaarvergadering 2018
Jaarverslag 2017-2018

 De vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer in school en beginnen om 20.00 uur.


17 oktober 2017 - OR jaarvergadering
jaarverslag OR 2016-2017
notulen jaarvergadering 17-10-17
Financieel jaarverslag 2016-2017
 

Contact

De ouderraad is te bereiken via ouderraadbernadette@gmail.com.

Ouderbijdrage

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage is momenteel €20,- per kind. De hoogte van deze ouderbijdrage wordt jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld. De intentie is om het verzoek voor de vrijwillige ouderbijdrage te doen aan ouders/verzorgers van alle kinderen die op school zitten en van de kinderen die tot december van het lopende schooljaar instromen. De ouderbijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL41RABO012.02.90.375 ten name van Ouderraad
St. Bernadetteschool. 

Verantwoording
Jaarlijks vindt in september/oktober financiele verantwoording van de ouderraad plaats door het maken van een financieel jaarverslag waarin inkomsten en uitgaven over het afgelopen schooljaar alsmede een begroting voor het komende schooljaar staan weergegeven. In de jaarvergadering wordt verslag gedaan van de controle door de kascommissie. Tevens wordt in de jaarvergadering de kascommissie voor het komende schooljaar benoemd.

Samenstelling Ouderraad

 

 Emiel Hutten

Voorzitter     

 Femke Jansen Secretaris
Joost Schrijver Penningmeester          
Stieneke Kieftenbeld
 Marieke Mars  
 Monique Bosman  
 Lisette Nikamp
 Bernard Hoekman
 Yvet Mars
 Angelique Honcoop
 Dennis Oosterlaar

 

Activiteiten Ouderraad

De ouderraad neemt een deel van de Sinterklaasviering op zich. Zo zorgen wij voor de cadeautjes voor de groepen 1 , 2 , 3 en 4. De ouderraad pakt de cadeautjes in en versiert de aula en samen met school regelen wij de intocht op school. Verder verzorgen we het drinken met een versnapering.

Kerstviering
Na het vertrek van Sinterklaas brengt de ouderraad de school in kerstsfeer. We maken, samen met enkele enthousiaste ouders, een adventskrans die gebruikt wordt voor de adventsvieringen die in de aula worden gehouden. Ook de gangen worden versierd met zelfgemaakte adventskransen en kerstversieringen.

Na afloop van de musical of rondgang schenkt de ouderraad warme chocolademelk met een koekje. Bij de kerstbrunch dragen wij ons steentje bij door het drinken te verzorgen.

Afscheidsavond groep 8
De ouderraad verzorgt de afscheidsavond van groep 8, de laatste jaren in de vorm van een gezellige  barbecue voor leerlingen en leerkrachten, op het schoolplein. Hierna worden de ouders ontvangen met koffie en voeren de leerlingen een musical op. Onder het genot van een hapje en een drankje wordt deze avond afgesloten.

Schoolreisjes

De spelletjesmorgen en het schoolreisje van groep 1 en 2 worden volledig door school georganiseerd.

De volgende schoolreisjes worden door de OR georganiseerd;
Schoolreisje groep 3

Schoolreisje groep 4

Schoolreisje groep 5

Schoolreisje groep 6

Schoolreisje groep 7

Afscheid groep 8

Verkeersouders
De verkeersouders verzorgen de organisatie van de klaar-overs. Hiertoe behoort niet alleen de dagelijkse indeling maar ook de opleiding van de klaar-overs. Tevens zorgen zij voor ondersteuning van de klaar-overs en proberen ze de regels en afspraken bij het brengen en ophalen van kinderen te handhaven.

Verder proberen de verkeersouders knelpunten in de verkeerssituatie te signaleren. Als U knelpunten signaleert of suggesties voor verbetering van de verkeerssituatie heeft kunt U dit bij hen melden. Aan de hand van de knelpunten en suggesties zullen de verkeersouders eventueel in overleg met andere instanties zoals Plaatselijk Belang proberen de situatie te verbeteren.

Tenslotte zorgen de verkeersouders ervoor dat voor het begin van het schooljaar de vlaggen “Wij gaan weer naar school” worden opgehangen.

Sportdag
De ouderraadleden assisteren op deze dag het team door het schenken van koffie/thee en ranja. Daarnaast regelen ze ook de ijscokar en het scheppen van ijs.

Overblijf
De ouderraad verzorgt in samenwerking met de coördinator overblijf de uitvoering van het overblijven. De school heeft de eindverantwoordelijkheid voor het overblijven.

Koffieschenken tijdens ouderavond

Het verzorgen van kaarten en attenties

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl