Bezoekadres: Weseperweg 2, 8111PK, Heeten Telefoon: 0572-381519 Email: bernadette@mijnplein.nl
Inloggen

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan waarin ouders en het personeel inspraak hebben in allerlei zaken: het onderwijs, beleidswijzigingen, personeelsaanstellingen, vakantieregeling en groepsindeling. Ook kan de MR het schoolbestuur gevraagd of ongevraagd advies geven over zaken die de school betreffen.
 
De MR bestaat uit twee personeelsleden en drie ouders. De school wordt vertegenwoordigd door de personeelsleden en de oudergeleding vertegenwoordigt de kinderen en hun ouders.
Tevens is de MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van de Stichting Christelijk Onderwijs Salland. Leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen.
  

Overlegstructuur

De vergaderingen zijn openbaar. Het reglement voor de medezeggenschapsraad ligt ter inzage op school. De MR vergadert volgens een vastgesteld vergaderschema. De data staan ook vermeld in de kalender.

Komende vergaderdata schooljaar 2021-2022

8 mei 2022
30 mei 2022
27 juni 2022

Contact

De MR stelt uw betrokkenheid bij de school erg op prijs. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via mr.bernadette@mijnplein.nl
 

Samenstelling MR

Paula Bosman-Aa (voorzitter)

 

  personeelsgeleding

Evelien Vrolijken

 

oudergeleding

Dion van den Bersselaar
Erik Wiggers

Manon Bekedam
Irma Jansen

 

 

 

 

oudergeleding


oudergeleding
personeelsgeleding

personeelsgeleding

 

 
 


 

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT