Bezoekadres: Weseperweg 2, 8111PK, Heeten Telefoon: 0572-381519 Email: bernadette@mijnplein.nl
Inloggen

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan waarin ouders en het personeel inspraak hebben in allerlei zaken: het onderwijs, beleidswijzigingen, personeelsaanstellingen, vakantieregeling en groepsindeling. Ook kan de MR het schoolbestuur gevraagd of ongevraagd advies geven over zaken die de school betreffen.

De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De school wordt vertegenwoordigd door de personeelsleden en de oudergeleding vertegenwoordigt de kinderen en hun ouders. Tevens is de MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting mijnplein.

  

Overlegstructuur

De vergaderingen zijn openbaar. Het reglement voor de medezeggenschapsraad ligt ter inzage op school. De MR vergadert volgens een vastgesteld vergaderschema. De data staan ook vermeld in de kalender.

Vergaderdata schooljaar 2022-2023

3 oktober 2022
16 november 2022
13 december 2022
22 februari 2023
18 april 2023
14 juni 2023

Contact

De MR stelt uw betrokkenheid bij de school erg op prijs. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via mr.bernadette@mijnplein.nl

 Samenstelling MR

Paula Bosman-Aa

Personeelsgeleding + voorzitter

Manon Bekedam

Personeelsgeleding

Irma Jansen

Personeelsgeleding

Erik Wiggers

Oudergeleding

Mark de Haan

Oudergeleding

Niek Nikamp

Oudergeleding


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT