Bezoekadres: Weseperweg 2, 8111PK, Heeten Telefoon: 0572-381519 Email: bernadette@mijnplein.nl
Inloggen

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan waarin ouders en het personeel inspraak hebben in allerlei zaken: het onderwijs, beleidswijzigingen, personeelsaanstellingen, vakantieregeling en groepsindeling. Ook kan de MR het schoolbestuur gevraagd of ongevraagd advies geven over zaken die de school betreffen.

De MR bestaat uit drie personeelsleden en drie ouders. De school wordt vertegenwoordigd door de personeelsleden en de oudergeleding vertegenwoordigt de kinderen en hun ouders. Tevens is de MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting mijnplein.
  

Overlegstructuur

De vergaderingen zijn openbaar. Het reglement voor de medezeggenschapsraad ligt ter inzage op school. De MR vergadert volgens een vastgesteld vergaderschema. De data staan ook vermeld in de kalender.

Vergaderdata schooljaar 2023-2024

maandag 18 september
dinsdag 14 november 
donderdag 18 januari
dinsdag 19 maart
maandag 27 mei
donderdag 11 juli

Contact

De MR stelt uw betrokkenheid bij de school erg op prijs. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via mr.bernadette@mijnplein.nl

 Samenstelling MR

Paula Bosman-Aa

Personeelsgeleding + voorzitter

Manon Bekedam

Personeelsgeleding

Irma Jansen

Personeelsgeleding

Erik Wiggers

Oudergeleding

Mark de Haan

Oudergeleding

Niek Nikamp

Oudergeleding

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT