Medezeggenschapsraad (MR)

 


De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan waarin ouders en het personeel inspraak hebben in allerlei zaken: het onderwijs, beleidswijzigingen, personeelsaanstellingen, vakantieregeling en groepsindeling. Ook kan de MR het schoolbestuur gevraagd of ongevraagd advies geven over zaken die de school betreffen.
 
De MR bestaat uit twee personeelsleden en drie ouders. De school wordt vertegenwoordigd door de personeelsleden en de oudergeleding vertegenwoordigt de kinderen en hun ouders.
Tevens is de MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van de Stichting Christelijk Onderwijs Salland. Leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen.
  

Overlegstructuur


 De vergaderingen zijn openbaar. Het reglement voor de medezeggenschapsraad ligt ter inzage op school. De MR vergadert volgens een vastgesteld vergaderschema. De data staan ook vermeld in de kalender.
 
Vergaderdata schooljaar 2019-2020

Contact


De MR stelt uw betrokkenheid bij de school erg op prijs. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via mr.bernadette@mijnplein.nl
 

Samenstelling MR

Wilco Heerink(voorzitter)

 

oudergeleding

Evelien Vrolijken

 

oudergeleding

Dion van den Bersselaar

 

oudergeleding

Maaike de Brouwer

 

personeelsgeleding

Irma Jansen

Reny Tepperik 

 

personeelsgeleding

personeelsgeleding
 

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl