Medezeggenschapsraad (MR)

 


De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk orgaan waarin ouders en het personeel inspraak hebben in allerlei zaken: het onderwijs, beleidswijzigingen, personeelsaanstellingen, vakantieregeling en groepsindeling. Ook kan de MR het schoolbestuur gevraagd of ongevraagd advies geven over zaken die de school betreffen.
 
De MR bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders. De school wordt vertegenwoordigd door de personeelsleden en de oudergeleding vertegenwoordigt de kinderen en hun ouders.
Tevens is de MR vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GMR) van de Stichting Christelijk Onderwijs Salland. Leden van de MR worden voor een periode van 3 jaar gekozen.
  

Overlegstructuur


 De vergaderingen zijn openbaar. Het reglement voor de medezeggenschapsraad ligt ter inzage op school. De MR vergadert volgens een vastgesteld vergaderschema. De data staan ook vermeld in de kalender.
 
Vergaderdata schooljaar 2018/2019
18 december 
5 februari 
2 april 
18 juni

Contact


De MR stelt uw betrokkenheid bij de school erg op prijs. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op via mr.bernadette@mijnplein.nl
 

Samenstelling MR

Wilco Heerink(voorzitter)

 

oudergeleding

Evelien Vrolijken

 

oudergeleding

Jeroen Steenblik

 

oudergeleding

Dinie Schrijver

 

personeelsgeleding

Gerda Vloedgraven

 

personeelsgeleding

Reny Tepperik

 

personeelsgeleding

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl